รับ DeviceID


เลขบัตรประชาชน
ปี-เดือน-วัน วันเกิด(ค.ศ.)
TAG msisdn

รับ TAGmsisdn